2014 මැයි 12 වෙනි සදුදා, 07:19 Department

මෙම ගොනුව ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි බසින් පමණි.

 

New Year Celebration for Disabled Children of Vocational Training Institutes - 2014

 

Department of Social Services Conducted a New Year Celebration for Disabled Trainees of 05 Vocational Training Institutes and disabled children’s of Child Guidance Centre. This was conducted on 24th April 2014 from 9.00 am onward at Buddadasa Stadium at Pelawatta, Battaramulla.

 

For this event nearly 400 disabled trainees and children participated in this occasion.

 

2012 දෙසැම්බර් 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:57 Department

 

සවිය සංවර්ධන පදනම මගින් සෑම වසරකම විශීෂ්ට පුද්ගලයින් 06 දෙනෙකු සඳහා ඔවුන් විසින් ආබාධ සහිත වූවන්ට සිදුකරන ලද ප්‍රශංසනීය සේවය ඇගයීම වෙනුවෙන් පිදෙන ``දිරිය ප්‍රසාදිනී'' සම්මානය මෙවරත් 2012 ආබාධිත තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර දිනය වෙනුවෙන් පිරිනැමීමට කටයුතු කරන ලදි.

 

``දිරිය ප්‍රසාදිනී'' සම්මාන‍යෙන් 2012 වසරේ දී පිදුම් ලබන්නේ. . . . . . . .

 

හේමචන්ද්‍ර හේවගේ මහතා, සමාජ සේවා අධ්‍යක්ෂ

 


 

 

 

අනු-ප්‍රවර්ගයන්