අපගේ මෙහෙවර

අපගේ මෙහෙවර වන්නේ සමාජයේ අවාසියට හා පෙළීම් වලට ලක්වූ ජන කොටස් වෙත සහන හා පුනරුත්ථාපනය ලබා දෙමින් ඔවුන් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියෙහි හවුල්කරුවන් බවට පත්කර ගනිමින් එබඳු තත්ත්වයන්ට පත් වීම වැළැක්වීමයි.

පරමාර්ථ

ආබාධිත පුද්ගලයන් ගේ වෘත්තිය නිපුනතා වර්ධනය කරමින්ද පුනරුත්ථාපනය කරමින්ද ඔවුන් රැකියාවන්හි නියුතු කරවීම.

ආබාධිත දරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමෙහිලා මුල් කාලීනව මැදහත් වීම.

මත්කුඩු වලට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය හා ඔවුන් සමාජානුයෝජනය කිරිම.

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ පුහුණු වැඩසටහන් තුලින් සේවා දායකයින් ගේ දැනුම වර්ධනය කිරිම.

ස්වේච්ඡා සමාජ සංවිධාන දිරිගැන්වීම.

 

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වය

 • සේවාවන්ට අදාල පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • ආබාධිත වූවන් සඳහා සහාය උපාංග, වෘත්තීය පුහුණුව සහ වෙළඳ මෙවලම් ලබා දීම සහ ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථා සපයා දීම.
 • ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ සුබසාධනය උදෙසා පවත්වාගෙන යනු ලබන ස්වේච්ඡා සංවිධාන වෙත මුල්‍ය සහාය ලබාදීම.
 • භාරකරුවන් නොමැති මන්ද මානසික පිරිමි ළමුන් සඳහා ආරක්ෂාව ලබා දීම.
 • විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් සඳහා පෙර පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රියාකාරකම්.
 • ශ්‍රවනාබාධ සහිත වූවන් සඳහා විශේෂ අනන්‍යතාව කාඩ්පතක් ලබාදීම.
 • ආබාධ සහිත කුඩා දරුවන් සඳහා පුනරුත්ථාපන සේවා සැපයීම.
 • මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම සහ රැකියා අවස්ථා ලබා දීම සහ ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ලියාපදිංචි ස්වේච්ඡා සංවිධාන විසින් විදේශයන්ගෙන් ලබාගන්නා අරමුදල් සඳහා බදු සහන නිර්දේශ කිරීම, අනුමත පුන්‍ය කටයුතු තත්ත්වයන් නිර්දේශ කිරිම, පුන්‍ය/ස්වේච්ඡා (කටයුතු වල නියුතු) සංවිධාන සඳහා ජල හා විදුලි බිල්පත් වෙනුවෙන් සහන ලබාගැනීම.

 

Seeduwa Vocational Training Centre

2014 ජූනි 09 වෙනි සදුදා, 10:27 Department

මෙම ගොනුව ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි බසින් පමණි.

SEEDUWA  VOCATIONAL  TRAINING  CENTRE

         
Located at :- Western Province, Gampaha District  
Started on :- 1955  
Land Space :-    
Number of Capacity :- 130  
Vocational Training Courses :- Refrigerators & Air Conditioning Carpentry  
    Electronic Computer  
    Foot Wear & Leather Work Sewing  
    Rattan & Coir Work Artificial Goods  
    Food Technology Wood Carving  
    Theraputic Massage Jucky  
         
Qualifications for Obtaining Vocational Training
:- Age Limit - Between 16-35    
    Unmarried    
    Disabled Person    
       Hearing Impaired    
       Visually Impaired    
       Mobility Impaired    
       Mentally Retarded    
         
Main Facilities :- Main Building    
    Auditorium    
    Class Rooms    
    Trining Units    
    Sanatary Facilities    
    Hostals    
    Play Ground    
    Library    
         
Applications :- Applications can be obtain from each Divitionsl Secretariat Office  
         
Contact Details :- Address -    
    Seeduwa Vocational Training Centre    
    Liyanagemulla, Seeduwa.    
         
    Tele :-  011 2253503    
    Fax :- 011 2253503    
    E-Mail :- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
         
         
       
 • new picture 10
 • new picture 11
 • new picture 12
 • new picture 13
 • new picture 14
 • new picture 15
 • new picture 16
 • new picture 17
 • new picture 18
 • new picture 19
 • new picture 20
 • new picture 21
 • new picture 22
 • new picture 23
 • new picture 24
 • new picture 25
 • new picture 26
 • new picture 27
 • new picture 28
 • new picture 29
 • new picture 30
 • new picture 31
 • new picture 32
 • new picture 33
 • new picture 34
 • new picture 7
 • new picture 8
 • new picture 9
 • new picture 10
 • new picture 11
 • new picture 12
 • new picture 13
 • new picture 14
 • new picture 15
 • new picture 16
 • new picture 17
 • new picture 18
 • new picture 19
 • new picture 20
 • new picture 23
 • new picture 24
 • new picture 25
 • new picture 27
 • new picture 29
 • new picture 31
 • new picture 32
 • new picture 33
 • new picture 5
 • new picture 6
 • new picture 7
 • new picture 8
 • new picture 9
 • new picture 1
 • new picture 10
 • new picture 11
 • new picture 2
 • new picture 3
 • new picture 4
 • new picture 5
 • new picture 6
 • new picture 7
 • new picture 8
 • new picture 9
 • new picture