අදාල සංගම් වලින් ලැබෙන ඉල්ලීම් කළමණාකරන කමිටුවට ඉදිරිපත් කර අනුමත කිරීමෙන්, අනුමත මුදල ගෙවීම.