උසස් පෙල හදාරන බවට අදාල විදුහලේ විදුහල්පති‍ගේ නිර්දේශය සමගින් අදාල ශිෂ්‍යා කළමණාකරන කමිටුවට ඉල්ලීමක් කිරී‍මෙන් පසු කමිටුවේ අනුමැතිය පරිදි මාසිකව රු. 1,500 /- ක දීමනාවක් ගෙවීම.