දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාගේ තොරතුරු ඇතුලත් අයදුම්පත හා අධ්‍යාපනය ලබන පාසලේ විදුහල්පති විසින් සම්පූර්න කල යුතු අයදුම්පත සම්පූර්න කර අරමුදල වෙත එවීමෙන් පසු එක් පවුලක සිසුන් දෙදෙනෙක් වෙනුවෙන් මාස තුනකට වරක් මාසිකව රු. 300 /- ක දීමනාවක් ගෙවීම.