වාර්ෂිකව විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුලත්වන සිසුන්ගේ තොරතුරු විශ්ව විද්‍යාල මගින් ලබා ගැනීමෙන් පසු මාසිකව

රු. 1,000 /- ක දීමනාවක් ගෙවීම.