දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සැපයෙන අනෙකුත් සේවා.

  • ශ්‍රවණාබාධ සහිත වූවන්ට විශේෂ අනන්‍යතා පත් ලබාදීම.
  • කෘතිම අවයව සැපයීම - දිස්ත්‍රික් ලේකම් මගින් සමාජ සේවා නිළධාරීන් ගේ වාර්තාව නිර්දේශ කිරීම.
  • අක්ෂි කාච ලබාදීම (දෘෂ්ටි අරමුදලේ අපහායනය යථාවත් කිරීම).
  • ස්වයං රැකියා සහන සැපයීම (දෘෂ්ටි අරමුදලේ අපහායනය යථාවත් කිරීම).
  • පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා දීමනා අධ්‍යාපන ආයතන වලින් ‍විශේෂයෙන් පුහුණු ගුරුවරු/ උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට අයදුම් කළ හැකිය.
  • බාහිර පුහුණු සඳහා සහාය - ස්වේච්ඡා සේවකයින් සඳහා රජයේ ආයතනයන්හි ලියාපදිංචි වූ වෘත්තීය පුහුණුලාභීන් සඳහා.
  • ශ්‍රවණාබාධ සහ අනෙකුත් සේවා විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් සඳහා පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය, වෛද්‍ය උපදේශන, වෛද්‍ය සායන, සායන සේවා, උපදේශන සේවා හා පරිසරය සැපයීම.
  • සිය පුහුණුව නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කළ පුහුණුලාභීන් සඳහා රු. 1000/= ක් වටිනා උපකරණ කට්ටලයක් සහ සහතිකපත් ලබාදීම.
  • ශ්‍රවණාබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ගොළු භාෂා පරිවර්‍තකයන් ලබාදීම.