ඇමතුම් තොරතුරු - ආයතන

ආයතනය හා ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය

 සීදූව වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

ලියනගේමුල්ල, සීදූව.

0112253503

 

0112253503

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

වත්තේගම වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

වාවින්න, වත්තේගම.

0812476209 0812476209 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කැටවල වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

කැටවල, ලේව්ල.
0812219153 0812219153 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තෙළඹුයාය වෘත්තී්‍ය පුහුණු ආයතනය

අගුණුකොල පැලැස්ස, තෙළඹුයාය.
0473489296 0473489296  

අමුණුකුඹුර වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

අමුණුකුඹුර, වතුරුගම.
0332279321 0332279321 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

රාගම වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

රාගම පුනරුත්ථාපන රෝහල, රාගම.

0112958294

(Extention VRC - 256)

0112959181 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ළමා මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථානය

නො. 11, වෙළ පාර, නාවින්න, මහරගම.

0112746801 0112746801 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ජයවිරු සෙවන පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය හා සමාධි නිවහන නෝත් අම්බලන්වත්ත, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවේල්ල. 0363362126   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

විබවි වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

පහළ කුකුලේගම, මීපාගම, කලවාන
0453600188 0452255238