• banner3.png
  • image4.png
  • image6.png
  • image7.png

1944 ජූලි මස 10 වන දින පත්කරන ලද සර් අයිවෝ ජෙනින්ග්ස් කොමිසමෙහි VII වන සැසි වාර්තාවෙහි නිර්දේශ ප්‍රකාරව ඒ හා සම්බන්ධ කටයුතු වෙනුවෙන් 1948, පෙබරවාරි 01 වන දින සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කරන ලදී. දෙපාර්තමේනතුවෙහි මූලික කටයුත්ත වූයේ පවත්නා සමාජ සේවාවන් දියුණු කිරීම සහ කොමිසමෙහි යෝජනා සංවර්ධනය කිරීමයි.

ආචාර්ය අයිවෝ ජෙනින්ස් කොමිසම වෙත සමාජ සහායට අදාල ක්‍රියාකාරකම් සහ සේවාවෙහි තත්ත්වය සහ කම්කරුවන්ගේ වන්දි ගෙවිම් මව්වරුන්ට සහන සේවා සැපයීම් ව්‍යාප්ත කිරිම පරීක්ෂා කිරීමටත්, සම්බන්ධීකරණ ක්‍රමවේද ගවේශනය කිරීමටත් එමෙන්ම එවකට සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හසුරුවන්නට යෙදුණු පහත ඒවාට අදාල සමාජ ආරක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේද ගවේශනය කිරිමටත් යන ක්‍රියාකාරකම් වලට අදාලව කටයුතු කිරිමට බලය පැවරී ඇත.තව දුරටත්

අලුත් පුවත්

No result...
traiining
search-app